Vår kyrkopolitik

Kyrkopolitiskt program 2022-2025

Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i stor utsträckning av kyrkan. Efter att dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden förändrades kyrkan till att bli en pådrivande kraft för att kristna värderingar ska påverka samhället och dess institutioner. Kyrkan har funnits på plats när människor far illa men även haft en betydande roll för personer i vissa utsatta situationer exempelvis har kyrkan även varit pådrivande vad gäller internationellt bistånd, vilket vi är stolta över.

Den öppna kyrkan har kommit att bli en viktig del av den svenska modellen, där solidariteten och öppenheten mot omvärlden är en självklarhet. För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla sina medlemmar och för alla som bor inom vår församling, inte bara för dem som ofta deltar i gudstjänstlivet.

För oss är Svenska kyrkan en viktig partner i det nya folkhemmet som socialdemokratin vill bygga för framtiden. Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern kyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot hela världen och styrningen av Svenska kyrkan är ett ansvar för oss förtroendevalda och de anställda.

En öppen och välkomnande kyrka

Vår kyrka är alltid öppen och har plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att få kontakt med kyrkan.

Vår kyrka är också en central kulturbärare, inte minst när det gäller musik. Den rika musikverksamheten ska utvecklas i takt med kyrkan, och de många körerna har en viktig roll i kyrkans liv och för den mänskliga gemenskapen.

Alla ska vara välkomna till kyrkan

Vi vill

 • att Svenska kyrkan skall vara en öppen och demokratisk kyrka som utvecklar sitt engagemang i samhällsfrågor.
 • att all verksamhet ska vara öppen, både för den som är troende, tvivlande och för den som är mer sökande.
 • att all barnverksamhet och konfirmationsundervisning ska vara avgiftsfri.
 • att kyrkan ska vara relevant både i tradition och förnyelse.

Kyrkan – självklar och enkel att nå när den behövs

Vi vill

 • att de kulturhistoriska värden som våra unika kyrkobyggnader i Danderyd utgör värnas väl och underhålls för framtida generationers bruk.
 • att kyrkobyggnaderna och församlingslokalerna är tillgängliga för dop, konfirmation, vigslar och begravningar.
 • att Svenska kyrkans lokaler är en viktig resurs för hela lokalsamhället, inte minst föreningslivet.
 • att kyrkan ska ha en betydelsefull roll i den moderna människans liv vad gäller trygghet och gemenskap.

Stärkt kulturarbete

Vi vill

 • att Svenska kyrkans roll som kulturbärare synliggörs.
 • att den ideella musikverksamheten stimuleras.
 • att kyrkan ska välkomna externa kulturarrangörer.
 • att kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och vara öppna.

En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt

Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan. Det innebär att kyrkan ska bejaka alla former av mellanmänsklig samvaro som är ett ömsesidigt uttryck för kärlek. Likaså ska kyrkan stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. Varje människa ska ha rätten att definiera sig själv, i samspel med andra. I en tid där populismen och extremismen ökar i vårt samhälle, och många ställer grupp mot grupp, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra. Svenska kyrkan ska med respekt stå upp för religionsdialogen och toleransen. Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. Här ska Svenska kyrkan fortsätta vara en god förebild.

Stärkt socialt arbete

Vi vill

 • att diakonin utvecklas och utökas.
 • att arbetet till stöd för nyanlända utvecklas och att kyrkan ska vara en tydlig röst för medmänsklighet.
 • att människor ges stöd utifrån deras behov. Där välfärden inte räcker till ska Svenska kyrkan, i enlighet med evangeliet, i handling också bidra till upprättelse och rättvisa.
 • att den sociala verksamheten till stöd för utsatta oförtröttligt ska fortsätta och utvecklas, för att alltid vara i takt med tiden.

Kyrkan säger ifrån när människovärdet kränks

Vi vill

 • att varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska tydligt och klart stå upp för varje människas rätt och värde.
 • att Svenska kyrkan står upp för HBTQ-personers rätt och motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd.
 • att kyrkan står upp mot rasism och religionsförtryck.
 • att det internationella engagemanget ska vara fortsatt starkt.

Vårda skapelsen

Vi vill

 • att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme i miljöfrågor.
 • att andelen miljömärkt el som används av Svenska kyrkan ska öka varje år.
 • att kyrkans byggnader ska renoveras på ett sätt som både slår vakt om kulturvärden och minimerar miljöbelastningen.
 • att Fairtrade-varor ska vara självklarhet i hela Svenska kyrkan.

En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Mer än 20 000 personer är anställda inom Svenska kyrkan. Därmed är Svenska kyrkan en stor arbetsgivare, vilket ställer krav på en utvecklad arbetsgivarpolitik. Anställda har rätt till en god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och kompetensförstärkning. Kränkande särbehandling får inte förekomma!

Stärk människan

Vi vill

 • att Svenska kyrkan i Danderyd ska ha en ansvarsfull personalpolitik som tillvaratar personalens kompetens och erbjuder möjlighet till utveckling.
 • att kyrkan skapar ett gott arbetsklimat och stärker det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • att alla anställda ska ha rätt till ett jämställt ledarskap.
 • att kyrkan arbetar förebyggande vad gäller organisation så att utbrändhet inte förekommer.

Ungdomar behövs för framtidens kyrka

Vi vill

 • att Svenska kyrkan ska vara relevant för den unga generationen. Fler ungdomar ska söka sig till svenska kyrkan och den ska kännas som en naturlig plats för trygghet och gemenskap.
 • att fler unga ges möjligheter till sommarjobb och praktikplatser.
 • att det satsas på aktiviteter för unga i kyrkan exempelvis ledarutbildning.
 • att fler unga ska bli förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Handla etiskt och med socialt ansvar

Vi vill

 • att de varor och tjänster som köps in ska produceras med bra arbetsvillkor.
 • att kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i kyrkans upphandlingar.
 • att upphandlingsriktlinjer är enkla och tydliga.
 • att Svenska kyrkan ska stödja det lokala och nära.